Prowadzimy nabór dzieci od 2-6 r.ż do integracyjnych grup zajęciowo-terapeutycznych na rok 2011/2012. Więcej informacji i zapisy- tel...
Przejdz na początek strony

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA MDS


Wspomaganie Rozwoju Dzieci Metodą Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz


Metoda Dobrego Startu wywodzi się z francuskiej metody Bon Deport (czyli dobry odjazd, start) opracowanej przez T. Bubnet, a do warunków polskich została zaadaptowana przez profesor Martę Bogdanowicz- dziecięcego psychologa klinicznego. Metoda ta spełnia wszystkie psychopedagogiczne założenia zaspokająjące potrzeby dziecka. MDS ma wszechstronne zastosowanie do pracy z dziećmi. Stosuje się ją w terapii i profilaktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony-usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje, oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym-aktywizując ten rozwój. Jest to więc metoda rehabilitacji psychomotorycznej i zarazem metoda stymulowania rozwoju psychomotorycznego.


Założeniem Metody Dobrego Startu (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych:wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu)
i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.
Celem metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów:słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała, przestrzeni.


Ćwiczenia Metody Dobrego Startu prowadzą do:


• usprawniania uwagi, pamięci
• wyobrażni słuchowej i wzrokowej
• usprawniania motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, a więc integracji    percepcyjno-motorycznej, harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych
• kształcenie prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, możliwości wykonywania ruchów    dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych
• kształcenia zdolności rozumienia, posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, czyli czytanie
   i pisanie oraz liczenie
• rozwijania aktywności dziecka
• działa tonizująco na system nerwowy dziecka, rozładowując napięcie emocjonalne; kształcenia    sfery intelektualnej
• ćwiczenia dają możliwość ekspresji


Metoda Dobrego Startu w rehabilitacji i w profilaktyce, przeznaczona jest dla dzieci:

• dzieci upośledzonych umysłowo lub/i z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych    jednostek chorobowych- stymuluje funkcje percepcyjno-motoryczne psychoruchowe, ma    wpływ na przyspieszenie rehabilitacji tych dzieci
• dzieci ze spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera, Zespół Retta
• dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym- jako metoda pedagogiczna wspomagająca    proces rehabilitacji
• dzieci z Zespołem Downa
• dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• dzieci z "ryzyka dysleksji" i dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią- o dysharmonijnym rozwoju psychomotorycznym, opóżniony rozwój leteralizacji, funkcji językowych percepcyjno-motorycznych i ich integracji
• dzieci z ADHD lub z cechami nadpobudliwości psychoruchowej-ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość, uczą aktywnego słuchania, kształcą sferę intelektualną, działania terapeutyczne mają także wpływ na sferę emocjonalną i motywacyjną
• dzieci, które przejawiają niewielkie zaburzenia zachowania na skutek niewłaściwej dynamiki procesów nerwowych lub zaburzeń emocjonalnych

Zastosowanie Metody Dobrego Startu w profilaktyce dla dzieci:


• w celu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
• w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej
• w młodszych klasach szkolnych w celu usprawnienie percepcji i motoryki


Każde z zajęć charakteryzuje się pewnym stałym układem obejmującym ćwiczenia indukcyjne, dużej motoryki, ćwiczenia schematu ciała, małej motoryki, orientacji w czasie i przestrzeni, ćwiczenia pedagogiczne i "masaż", rozumiany jako stymulacja dotykowa. Stałość programu zajęć ma za zadanie wytworzenie umiejętności antycypacji, planowania i organizacji czynności według wytworzonego rytmu. A ponadto stwarza warunki sprzyjające do wytworzenia się ładu i poczucia bezpieczeństwa.

Każde ćwiczenie, wykonywane przez dziecko jest zintegrowane, tzn. łączy doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. Wszystkie czynności są sprzężone z mową. Mowa staje się regulatorem zachowań ruchowych i jest utrwalana przez powtarzanie. Czynności ruchowe i funkcje mowy wzajemnie się stymulują.

Stopień trudności ćwiczeń dostosowywany jest do wieku i dojrzałości rozwojowej małego pacjenta.

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Wojska Polskiego 12, 56-400 Oleśnica.
Copyright 2009-2014

Tworzenie stron: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE